ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ¦WIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ

Gmina Polkowice, Beneficjent Projektu pn. „Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice” informuje, iż na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zamierza podpisać umowę na realizacje usługi cateringowej dla 30 osób. Zainteresowane podmioty proszone s± o składanie ofert drog± elektroniczn± na adres egalek@ug.polkowice.pl w temacie wiadomo¶ci wpisuj±c „Aktywizacja edukacyjna - catering” lub za pomoc± poczty tradycyjnej, przysyłaj±c dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Projekt EFS – Aktywizacja edukacyjna – catering” na adres Gminy Polkowice:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Gmina Polkowice ustala następuj±ce warunki zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacje usługi cateringowej dla 30 osób w ramach projektu pn. „Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice” współfinansowanego przez Unię Europejsk± ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zamawiaj±cy:

Gmina Polkowice

 

Przedmiot zlecenia:

Usługa cateringowa dla 30 osób:

 

Termin realizacji usługi: 05-06 maja 2010 r. od godziny 9.00 do godziny 14.00

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Projekt EFS – Aktywizacja edukacyjna – catering” na adres:

Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1,

59-100 Polkowice lub drog± elektroniczn± na adres:

egalek@ug.polkowice.pl w temacie wiadomoci wpisuj±c: „Aktywizacja edukacyjna - catering”

g. Termin składania ofert ustala się na dzień 28 kwietnia 2010 r.  (decyduje data wpływu).

h. Informacje dostępne s± pod numerem telefonu – (076) 84-74-167