ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH - SPOTY RADIOWE

Gmina Polkowice w związku z realizacją projektu pn. Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowicewspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zamierza zlecić emisje spotów reklamowych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert drogą elektroniczną na adres
egalek_kapusta@ug.polkowice.pl w temacie wiadomości wpisując Projekt EFS - Aktywizacja edukacyjna – promocja – spoty radiowe” lub za pomocą poczty tradycyjnej, przysyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Projekt EFS - Aktywizacja edukacyjna – promocja – spoty radiowe” na adres realizatora Projektu – Gminy Polkowice:

 

Urząd Gminy Polkowice

ul. Rynek 1

59-100 Polkowice

 

Nieprzekraczalny termin składania ofert wyznacza się na dzień 27 kwietnia 2010 r. do godziny 16.00. Decyduje data wpływu oferty.

 

Treść ogłoszenia:

 

Gmina Polkowice” realizuje projekt pn. Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym założeniem projektu jest budowanie kapitału społecznego wsi poprzez zorganizowanie bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice w zakresie nauki języka angielskiego, informatyki oraz agroturystyki z elementami marketingu. Realizacja projektu przyczynia się do wyrównania szans mieszkańców wsi w dostępie do edukacji, w tym przede wszystkim zmniejszenia różnic w obszarze edukacji pomiędzy obszarami wiejskimi a ośrodkami miejskimi. (076) 84-74-167 oraz na Szczegółowe informacje nt projektu znajdują się na stronie internetowej www.projekty.polkowice.eu/aem. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

 

Informacje dodatkowe

1. Przewidywany termin realizacji zamówienia – 4 spoty radiowe w następujących terminach:

- 30 kwietnia 2010 r. – 2 spoty

- 4 maja 2010 r. – 2 spoty

2. Wykonawca będzie miał obowiązek przesłania spotu radiowego na adres: egalek_kapusta@ug.polkowice.pl

3. Zainteresowane podmioty proszone są o przedstawienie wyceny ww. spotów podając cenę jednostkową brutto dla 1 spotu radiowego oraz kwotę łączną, a także terminy emisji spotów.

4. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (076) 84-74-167.

 

ZAMÓWIENIA UDZIELONO RADIU PLUS LEGNICA, KTÓRE ZAPROPONOWAŁO NAJORZYSTNIEJSZE WARUNKI REALIZACJI