PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT ZA SZKOLENIA Z ZAKRESU AGROTURYSTYKI

Gmina Polkowice, Beneficjent Projektu pn. „Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice” informuje, iż w trybie zamówienia z wolnej ręki zamierza podpisać umowę na ¶wiadczenie usług szkoleniowych w Projekcie w zakresie agroturystyki z elementami marketingu. Zainteresowane podmioty proszone s± o składanie ofert drog± elektroniczn± na adres egalek@ug.polkowice.pl w temacie wiadomo¶ci wpisuj±c „szkolenia – moduł agroturystyka” lub za pomoc± poczty tradycyjnej, przysyłaj±c dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Projekt EFS – Aktywizacja edukacyjna – agroturystyka” na adres Gminy Polkowice.

 

Gmina Polkowice ustala następuj±ce warunki zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki s± usługi szkoleniowe w Projekcie pn. „Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice

współfinansowanego przez Unię Europejsk± ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiaj±cy:

Gmina Polkowice

Uczestnicy Projektu (odbiorcy):

Mieszkańcy wsi z terenu Gminy Polkowice – 30 osób

Forma prowadzenia zajęć:

Oczekuje się, iż zajęcia bę prowadzone w sposób mobilizuj±cy uczestników projektu do pracy i aktywnego udziału.

Zakres szkolenia:

· Pojęcie agroturystyki;

· Agroturystyka i jej miejsce w turystyce;

· Rozwój agroturystyki w kraju;

· Ocena walorów turystycznych;

· Możliwo¶ci i ograniczenia rozwoju działalno¶ci agroturystycznej;

· Zagospodarowanie wsi i organizacja bazy towarzysz±cej;

· Elementy socjologii i kultury obsługi;

· Prowadzenie marketingu i promocji.

Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie 3 - dniowe dla 1 grupy 30 osobowej (5h/dzień). Ł±cznie 15 godzin.

Przewidywany termin prowadzenia szkoleń:

5-7 maja 2010 roku (3 dni).

Dodatkowe czynnoci zwi±zane z realizacj± przedmiotu zamówienia stawiane przed firm± wykonawcz±:

  1. Zapewnienie sali szkoleniowej wraz z odpowiedni± infrastruktur± na terenie miasta Polkowice oraz cateringu dla uczestników.
  2. Opracowanie raportu z przeprowadzonego szkolenia zawieraj±cego opis przebiegu zajęć, jak również obserwacje trenera w zakresie prezentowanych przez uczestników postaw, zarówno przed i po zrealizowaniu programu szkoleniowego;
  3. Dostarczenie każdemu uczestnikowi przed rozpoczęciem cyklu szkoleń skryptów dotycz±cych zagadnień objętych szkoleniem.
  4. Opracowanie i przygotowanie certyfikatów uczestnictwa dla osób szkolonych;
  5. Stosowanie wytycznych dotycz±cych oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kontekcie przygotowania certyfikatów, raportu ze szkoleń oraz informowania beneficjentów o współfinansowaniu szkoleń z Unii Europejskiej w ramach ¶rodków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oczekiwania w stosunku do oferty:

Oferta powinna zawierać w szczególnoci:

a.  Informacje o podmiocie składaj±cym ofertę;

b. Opis posiadanego dowiadczenia w zakresie wiadczenia usług szkoleniowych w zakresie tematycznym właciwym dla charakteru niniejszego Projektu;

c. CV trenerów przewidzianych do prowadzenia szkoleń i warsztatów;

d. Konspekt programu szkoleniowego;

e. Koszt:

- koszt brutto usługi za 1 godzinę szkolenia dla 1 grupy szkoleniowej (30 osób);

- całkowity koszt brutto usługi (1 grupa szkoleniowa – 30 osób x 15 h).

f. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Projekt EFS – Aktywizacja edukacyjna – moduł agroturystyczny z elementami marketingu” na adres: Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1,

59-100 Polkowice lub drog± elektroniczn± na adres:

egalek@ug.polkowice.pl w temacie wiadomoci wpisuj±c: moduł agroturystyczny z elementami marketingu.

g. Termin składania ofert ustala się na dzień 28 LUTEGO 2010 r.  (decyduje data wpływu).

h. Informacje dostępne s± pod numerem telefonu – (076) 84-74-167